Cahit Zarifoğlu İlkokulu Müdürlüğü Kantin İhale İlanı

Kategori İhale İlanı

Cahit Zarifoğlu İlkokulu Müdürlüğü kantin işletme ihale ilanı Hakkında Deyalı Bilgi Edinmek İçin Kantin Hakkında ve İhale Şartları Hakkında Bilgileri Aşağıda Detaylı Okuyunuz.

 

T.C.

KÜTAHYA VALİLİĞİ CAHİT ZARİFOĞLU İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

KİRALAMA YOLUYLA KANTİN İŞLETME İHALE İLANIDIR

1. İHALE EDİLECEK KANTİNİN

Bulunduğu ilçe Kütahya – Merkez
Öğrenci Sayısı + Personel Sayısı 209
Kantinin Yeri Metrekaresi 13 m2
İhale Şekli 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a ve 51/g maddelerine göre Kapalı Zarf Usulü
İhalenin Yapılacağı Yer Öğretmenler Odası
İhalenin Tarih ve Saati 23/08/2017 – 10:00
Aylık Muhammen Bedeli 313,50 fc
Okul Telefonu (274) 228-1338

 

 1. İHALEYE KATILMA ŞARTLARI
  • C. Vatandaşı olmak,
  • Yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymemiş olmak,
  • Sözleşmesi Feshedilenler veya kendi rızası ile işletmekte olduğu kantini bırakanlar ihaleye giremez.
  • Sağlık yönünden sakıncalı olmamak,
  • Kantin Kiralama İhalelerinde katılımcılardan 5.6.1986 tarih ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu Hükümlerine göre kantincilik alanında alınmış Ustalık Belgesi, (3308 sayılı Kanuna Göre Kantincilik alanında alınmış Usta Öğretici ve İşyeri Açma Belgeleri eşdeğerdirjaranır. Katılımcılarda bu belgelere sahip olan bulunmaması durumunda yine kantincilik alanında alınmış Kalfalık, Kurs Bitirme, Sertifika veya Özel İdare veya Belediyeler tarafından verilen İşyeri Açma Belgesinden en az birine sahip olma şartı aranır.
 2. İHALE KOMİSYONUNA VERİLECEK BELGELER
  • Müracaat Dilekçesi; Sol alt tarafta tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon numarası bulunacaktır.
  • İkametgâh (6 aydan eski olmamak)
  • Nüfus Cüzdanı sureti,
  • Sabıka kaydı (6 aydan eski olmamak),
  • Kantin Kiralama İhalelerinde katılımcılardan 5.6.1986 tarih ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu Hükümlerine göre kantincilik alanında alınmış Ustalık Belgesi, (3308 sayılı Kanuna Göre Kantincilik alanında alınmış Usta Öğretici ve İşyeri Açma Belgeleri eşdeğerdir)aranır. Katılımcılarda bu belgelere sahip olan bulunmaması durumunda Kalfalık Belgesi, Özel İdare veya Belediyeler tarafından verilen İşyeri Açma Belgesi veya Kurs Bitirme belgelerinden en az birine sahip olma şartı aranır.
  • Başka bir kantin işletmediği ve işletmeyeceğini gösterir taahhütname.
  • Geçici teminat dekontu, (8,5 Aylık kira X 1 Yıllık (muhammen) bedelinin % 3 üne tekabül eden bedel)
  • Şartname (Alt kısmı Adı Soyadı yazılıp imzalanacaktır.)

3.9.ihale tarihi itibariyle mevzuat gereği, kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olmadığına dair belge,

(Özel İdare veya Belediyeler tarafından verilen İşyeri Açma Belgesi bulunanlardan istenir.)

3.10.Teklif Mektubu (Hazırlanan Teklif Mektubu 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 37 maddesine uygun şekilde olmalıdır.)

 1. DİĞER HUSUSLAR
  • ihaleye Kantini işletecek kişi bizzat kendisi katılacaktır.
  • istenen belgelere sahip olmayan ve 18 yaşından küçükler ihaleye katılamazlar.
  • Kantin ihalesini alan kişi fiilen sözleşme sonuna kadar kantini işletecektir. Hiçbir şekilde kantini başkalarına devredemez.
  • Tekliflerde Dış Zarfın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 38. maddesine uygun şekilde olması,
  • İhalesi yapılan okulun servis taşımacılığı yapmadığına dair okul müdürlüğünden alınacak belge, taahhütname (ihale Üzerinde kalırsa istenecektir)
  • İkametgâh Belgesi (6 aydan eski olmamak)
  • İhale Şartnamesi Okul Müdürlüğünden temin edilecektir.
  • 5 Aylık x l(bir) Yıllık tahmini (muhammen) kira bedelinin % 3 üne tekabül eden geçici teminat bedeli olan 80 TL’vi İlgili okulun Okul AileBirliği’nin Ziraat Bankası Kütahya Şubesi nezdinde bulunan TR210001000179715056745002 No’lu IBAN hesabına yatırılacaktır.
  • Kantin ihalesi yapılacak olan okulun Kesin teminat Bedeli 160 TL’dir.

8,5 Aylık x 1 (Bir) yıllık kira bedelinin %6 sına tekabül eden miktardır. (Kira bedeli*8,5 ay*l yıl*%6/100)

 • Teklif ve belgeler şartnamede açıklandığı şekilde hazırlanarak Okul Müdürlüğüne, ihale günü ihale saatine kadar teslim edeceklerdir. Belirtilen gün ve saate kadar dosyayı teslim etmeyenler ihaleye katılamazlar.

4.11.ihale üzerinde kalan istekli kararın kendisine tebliğinden itibaren (5) beş gün içinde kesin teminat ile işletme bedelinin ilk taksidini peşin yatırarak sözleşme imzalayacaktır. Aksi takdirde teminat irat kaydedilir.

 • Sözleşmeler 1 yıllık olup, öğrenci personel sayısında %25 oranında değişiklik durumu göz önünde bulundurularak her yıl ÜFE oranında artış yapılacaktır.
 • İhaleden önce kantin yeri görülebilir.
 • Yıllık işletme bedeli peşin veya (8,5) Sekiz buçuk ayda taksitlerle ödenir. Okulların yarıyıl tatilinde olduğu Şubat ayında 15 günlük, yaz tatilinde olduğu Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında kira ödenmez.
 • ihaleye katılan olmaması durumunda yeni ihale 1 hafta sonra yine aynı yer ve saatte yapılacaktır.
 • Kütahya Valiliği İl Olağanüstü Hal Bürosunun 18/07/2017 tarih ve 8907 sayılı yazısı kapsamında ihale kendisi üzerinde kalan kişi hakkında Güvenlik Soruşturması yapılacak olup, güvenlik soruşturmasının olumsuz olması durumunda ihale iptal edilecektir.

 

İdris IŞIKLI Okul Müdürü

 

Sultan ATASEVER Okul Aile Birliği Başkanı

 

 

 

Sponsor Reklam

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir