Şehit Uzman Çavuş Hasan Kahraman Ortaokulu Kantin İhalesi

Kategori İhale İlanı

Şehit Uzman Çavuş Hasan Kahraman Ortaokulu Müdürlüğü Kantin İhale İlanı

T.C.

KÜTAHYA VALİLİĞİ ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ HAŞAN KAHRAMAN ORTAOKULU

KİRALAMA YOLUYLA KANTİN İŞLETME İHALE İLANIDIR

Bulunduğu İlçe Kütahya – Merkez
Öğrenci Sayısı + Personel Sayısı 380
Kantinin Yeri Metrekaresi 15 M2
İhale Şekli 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a ve 51/g maddelerine göre Kapalı Zarf Usulü
İhalenin Yapılacağı Yer Toplantı Salonu
İhalenin Tarih ve Saati 21/09/2017-10:00
Aylık Muhammen Bedeli 570,00 fc
Okul Telefonu (274) 231-2809

 

 1. İHALEYE KATILMA ŞARTLARI
  • C. Vatandaşı olmak,
  • Yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymemiş olmak,
  • Sözleşmesi Feshedilenler veya kendi rızası ile işletmekte olduğu kantini bırakanlar ihaleye giremez.
  • Sağlık yönünden sakıncalı olmamak, (ihale sonrasında ihale üzerinde kanal kişiden Portör Muayenesi istenecektir.)
  • Kantin Kiralama İhalelerinde katılımcılardan 5.6.1986 tarih ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu Hükümlerine göre kantincilik alanında alınmış Ustalık Belgesi, (3308 sayılı Kanuna Göre Kantincilik alanında alınmış Usta Öğretici ve İşyeri Açma Belgeleri eşdeğerdir)aranır. Katılımcılarda bu belgelere sahip olan bulunmaması durumunda yine kantincilik alanında alınmış Kalfalık, Kurs Bitirme, Sertifika veya Özel İdare veya Belediyeler tarafından verilen işyeri Açma Belgesinden en az birine sahip olma şartı aranır.
 2. İHALE KOMİSYONUNA VERİLECEK BELGELER
  • Müracaat Dilekçesi; Sol alt tarafta tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon numarası bulunacaktır.
  • İkametgâh (6 aydan eski olmamak)
  • Nüfus Cüzdanı sureti,
  • Sabıka kaydı (6 aydan eski olmamak),
  • Kantin Kiralama İhalelerinde katılımcılardan 5.6.1986 tarih ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu Hükümlerine göre kantincilik alanında alınmış Ustalık Belgesi, (3308 sayılı Kanuna Göre Kantincilik alanında alınmış Usta Öğretici ve İşyeri Açma Belgeleri eşdeğerdir)aranır. Katılımcılarda bu belgelere sahip olan bulunmaması durumunda Kalfalık Belgesi, Özel İdare veya Belediyeler tarafından verilen işyeri Açma Belgesi veya Kurs Bitirme belgelerinden en az birine sahip olma şartı aranır.
  • Başka bir kantin işletmediği ve işletmeyeceğini gösterir taahhütname.
  • Geçici teminat dekontu, (8,5 Aylık kira X 1 Yıllık (muhammen) bedelinin % 3 üne tekabül eden bedel)
  • Şartname (Alt kısmı Adı Soyadı yazılıp imzalanacaktır.)

3.9.ihale tarihi itibariyle mevzuat gereği, kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olmadığına dair belge,

(Özel İdare veya Belediyeler tarafından verilen İşyeri Açma Belgesi bulunanlardan istenir.)

 • Aile Hekimliği veya diğer Sağlık Kuruluşlarından alınacak Rapor. (İhale sonrasında ihale üzerinde kanal kişiden Portör Muayenesi istenecektir
 • Teklif Mektubu (Hazırlanan Teklif Mektubu 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 37 maddesine uygun şekilde olmalıdır.)
 1. DİĞER HUSUSLAR
  • İhaleye Kantini işletecek kişi bizzat kendisi katılacaktır.
  • İstenen belgelere sahip olmayan ve 18 yaşından küçükler ihaleye katılamazlar.
  • Kantin İhalesini alan kişi fiilen sözleşme sonuna kadar kantini işletecektir. Hiçbir şekilde kantini başkalarına devredemez.
  • Tekliflerde Dış Zarfın 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 38. maddesine uygun şekilde olması,
  • İhalesi yapılan okulun servis taşımacılığı yapmadığına dair okul müdürlüğünden alınacak belge, taahhütname (ihale Üzerinde kalırsa istenecektir)
  • ikametgâh Belgesi (6 aydan eski olmamak)
  • ihale Şartnamesi Okul Müdürlüğünden temin edilecektir.
  • 5 Aylık x l(bir) Yıllık tahmini (muhammen) kira bedelinin % 3 üne tekabül eden geçici teminat bedeli olan 146 TL’vi ilgili okulunOkul Aile Birliği’nin Ziraat Bankası Kütahya Şubesi nezdinde bulunan TR120001000179351039745001 No’lu IBAN hesabına yatırılacaktır.
  • Kantin ihalesi yapılacak olan okulun Kesin teminat Bedeli 291 TL’dir.

8,5 Aylık x 1 (Bir) yıllık kira bedelinin %6 sına tekabül eden miktardır. (Kira bedeli*8,5 ay*l yıl*%6/100)

 • Teklif ve belgeler şartnamede açıklandığı şekilde hazırlanarak Okul Müdürlüğüne, ihale günü ihale saatine kadar teslim edeceklerdir. Belirtilen gün ve saate kadar dosyayı teslim etmeyenler ihaleye katılamazlar.
 • İhale üzerinde kalan istekli kararın kendisine tebliğinden itibaren (5) beş gün içinde kesin teminat ile işletme bedelinin ilk taksidini peşin yatırarak sözleşme imzalayacaktır. Aksi takdirde teminat irat kaydedilir.
 • Sözleşmeler 1 yıllık olup, öğrenci personel sayısında %25 oranında değişiklik durumu göz önünde bulundurularak her yıl ÜFE oranında artış yapılacaktır.
 • ihaleden önce kantin yeri görülebilir.
 • Yıllık işletme bedeli peşimÇeya (8,5) Sekiz buçuk ayda taksitlerle ödenir. Okulların yarıyıl tatilinde olduğu Şubat ayında 15 günlük, yaz tatilinde olduğu Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında kira ödenmez.

 

 

Sponsor Reklam

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir